PROCEDURA ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

W ZESPOLE SZKӣ GIMNAZJUM I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13

W ZAWIERCIU
z dn. 19.02.2008 r.


OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 8 LISTOPADA 2001 ROKU w sprawie warunkw i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola , szkoy i placwki krajoznawstwa i turystyki (DZ.U. Nr 135 z dnia 26 listopada 2001 roku pozycja 1516) ROZPORZDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 31 GRUDNIA 2002 ROKU w sprawie bezpieczestwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkoach i placwkach (DZ.U. Nr 6 z dnia 22 stycznia 2003 roku pozycja 69)   ROZPORZDZENIE RADY MINISTRW Z DNIA 6 MAJA 1997 ROKU w sprawie okrelenia warunkw bezpieczestwa osb przebywajcych w grach, pywajcych, kpicych si i uprawiajcych sporty wodne.


I.  Cele organizacji wycieczek szkolnych.

Organizowanie przez szko krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczeglnoci:

 1. Poznanie regionu i kraju, jego rodowiska przyrodniczego, tradycji, zabytkw, kultury i historii.
 2. Poszerzenie wiedzy z rnych dziedzin ycia spoecznego, gospodarczego i kulturalnego.
 3. Wspomaganie rodziny i szkoy w procesie wychowawczym.
 4. Upowszechnianie wrd dzieci zasad ochrony rodowiska naturalnego oraz umiejtnoci korzystania z zasobw przyrody.
 5. Podnoszenie sprawnoci fizycznej, upowszechnianie form aktywnego wypoczynku.
 6. Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku.
 7. Przeciwdziaania patologii spoecznej.
 8. Poznawanie kultury i jzyka innych pastw.
 9. Poznanie zasad bezpiecznego zachowania si w rnych sytuacjach.
 10. Poznanie zasad odpowiedniego zachowania si w rnych miejscach takich jak:

Ø       rodki komunikacji publicznej

Ø       obiekty muzealne

Ø       obiekty przyrodnicze ( Parki Narodowe, lasy)

Ø       kpieliska i akweny wodne

Ø       tereny grskie

Organizowanie przez szko krajoznawstwa i turystyki odbywa si w nastpujcych formach:

Ø       wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupenienia obowizujcego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotw pokrewnych,

Ø       wycieczki krajoznawczo - turystyczne, w ktrych udzia nie wymaga od uczestnikw przygotowania kondycyjnego i umiejtnoci specjalistycznych zwane dalej wycieczkami,

Ø       imprezy krajoznawczo -  turystyczne, takie jak: biwaki, turnieje, itp.,

Ø       imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wdrowne, w ktrych udzia wymaga od uczestnikw przygotowania kondycyjnego i umiejtnoci specjalistycznych, w tym posugiwania si sprztem specjalistycznym,

Ø       imprezy wyjazdowe - zwizane z realizacj programu nauczania, takie jak: zielone szkoy, szkoy zimowe, szkoy ekologiczne,

Ø       wyjazdy zagraniczne.

  II. Zaoenia organizacyjne.

 1.      Wychowawcy klas, nauczyciele zgaszaj ch organizacji wycieczki do dyrektora szkoy do koca wrzenia danego roku szkolnego.

2.      Na podstawie zgosze nauczycieli opracowuje si roczny plan wycieczek.

3.      Plan ten zatwierdza dyrektor szkoy.

Organizacja wycieczki.

     Przed rozpoczciem wycieczki organizator powinien przedstawi jej plan w nastpujcych terminach:

Ø       wycieczka kilkudniowa - 2 tygodnie przed wyjazdem,

Ø       wycieczki jednodniowe - co najmniej 1 tydzie przed wyjazdem,

Ø       wycieczki zagraniczne - co najmniej miesic przed wyjazdem.

 Plan wycieczki powinien zawiera nastpujce elementy:

Ø       termin

Ø       tras

Ø       rodki lokomocji

Ø       rodzaj wycieczki (dydaktyczna, dydaktyczno turystyczna, turystyczno- krajoznawcza, krajoznawcza, zagraniczna)

Ø       zakwaterowanie i wyywienie

Ø       imienn propozycj opiekunw

Ø       wstpny plan finansowy wycieczki lub imprezy zawierajcy przewidywane wydatki i rda ich pokrycia

Ø       regulamin wycieczki oglne zaoenia (zacznik nr 1)

Ø       planowan liczb uczestnikw.

 Na podstawie planu wycieczki kierownik wycieczki wypenia w trzech egzemplarzach kart wycieczki (zacznik nr 2). Do planu i karty wycieczki naley doczy list uczestnikw wycieczki (zacznik nr 3), ktra powinna zawiera:

 1. Nazwisko i imi dziecka.
 2. Klas.
 3. Dat i miejsce urodzenia.
 4. Numer PESEL.
 5. Adres zamieszkania
 6. Numer telefonu do rodzicw /opiekunw/

Ø       Wychowawca klasy zobowizany jest do sporzdzenia listy uczniw pozostajcych w szkole.

Ø       Udzia uczniw niepenoletnich w wycieczce, z wyjtkiem wycieczek przedmiotowych, odbywajcych si w ramach zaj lekcyjnych, wymaga pisemnej zgody ich rodzicw /opiekunw/ (zacznik nr 4).

Ø       Dokumentacja powinna by sporzdzona w trzech egzemplarzach, z ktrych jeden pozostaje w szkole, drugi zabiera ze sob kierownik wycieczki, a trzeci zostaje przekazany do Wydziau Edukacji w Zawierciu (w przypadku wyjazdu zagranicznego czwarta dokumentacja dostarczona zostaje do Kuratorium Owiaty Delegatura w Sosnowcu ul. Krzywa 2)

Ø       Na wypadek zmiany warunkw pogodowych naley mie przygotowany program zastpczy wycieczki.

Ø       Wszystkie wyjcia poza teren szkoy wpisywane musz by w zeszyt wyj, natomiast pozostae poza obrb dzielnicy wymagaj dokumentacji jak podczas wycieczek.

Finansowanie wycieczki

1.      Organizator zobowizany jest sporzdzi plan finansowy wycieczki, ktry okrela oglny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.

2.      Wycieczki mog by finansowane ze skadek uczestnikw, rodkw Rady Rodzicw lub innych rde np:

 - ze rodkw pochodzcych z dziaalnoci samorzdu uczniowskiego
 -   ze rodkw przekazanych przez osoby fizyczne i prawne .

3.      Rodzice uczniw biorcych udzia w wycieczce zobowizani s do pokrycia zwizanych z ni kosztw.

4.      Rodzice, ktrzy zadeklarowali udzia swojego dziecka w wycieczce, a nastpnie deklaracj t wycofali, zobowizani s do pokrycia strat jakie powstay z tego tytuu.

5.      Kierownik wycieczki i opiekunowie nie powinni ponosi kosztw udziau w wycieczce.

6.      Jeeli wycieczka prowadzona jest przez uprawionego przewodnika to w koszta wycieczki naley wliczy jego wynagrodzenie.

7.      Za regulowanie zobowiza finansowych zwizanych z wycieczk odpowiada kierownik wycieczki.

8.      Kierownik wycieczki po jej zakoczeniu dokonuje jej rozliczenia.

9.      Dowodami finansowymi s listy wpat oraz rachunki, faktury, bilety wydawane przez uprawnione do tego podmioty gospodarcze. W uzasadnionych wypadkach dowodem mog by owiadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki i opiekunw.

Obowizki opiekunw wycieczki.

     Spord opiekunw wycieczki dyrektor szkoy wyznacza osob, ktra bdzie penia funkcj kierownika wycieczki.

I. Kierownikiem wycieczki moe by osoba, ktra:

- ukoczya kurs kierownikw wycieczek szkolnych

- jest instruktorem harcerskim

- posiada uprawnienie przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.

Do obowizkw kierownika naley:

1.      Opracowanie programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy.

2.      Opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestnikw.

3.      Zapewnienie warunkw do penej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie.

4.      Zapoznanie uczestnikw z zasadami bezpieczestwa oraz zapewnienie warunkw do ich przestrzegania w szczeglnoci omawia zasady bezpieczestwa: na jezdniach, dworcach kolejowych, przystankach tramwajowych, w lasach, nad wod, w miejscach postoju, w czasie podry, w czasie spacerw po miecie itp.

5.      Okrelenie zada opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienie opieki i bezpieczestwa uczestnikw wycieczki lub imprezy.

6.      Odpowiedzialno za apteczk pierwszej pomocy.

7.      Organizacja transportu, wyywienia i noclegw dla uczestnikw.

8.      Dokonanie podziau zada wrd uczestnikw.

9.      Dysponowanie rodkami finansowymi przeznaczonymi na organizacj wycieczki lub imprezy.

10. Dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakoczeniu, rozliczajc si z uczniami i ich rodzicami i jeeli rodki pochodziy z Rady Rodzicw to rozlicza si z Rad Rodzicw.

11. Zabezpieczenie powrotu uczestnikw wycieczki do miejsca zamieszkania tzn. okrela i informuje rodzicw o czasie i miejscu zakoczenia wycieczki.

12. Dopilnowanie, by wszyscy uczestnicy wycieczki posiadali niezbdny sprzt i ekwipunek .

13. Informowanie szkolnego inspektora BHP o ewentualnych wypadkach, ktre miay miejsce w trakcie wycieczki.

 II.  Opiekunem wycieczki szkolnej moe by kady nauczyciel.

Kady opiekun zobowizany jest do zoenia pisemnego owiadczenia o odpowiedzialnoci za powierzonych mu uczniw, uczestnikw wycieczki. Owiadczenie jest czci karty wycieczki, ale moe by podpisane rwnie na oddzielnym pimie.   

Do obowizkw opiekunw naley:

 1. Sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami.
 2. Wspdziaanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy.
 3. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniw, ze szczeglnym uwzgldnieniem zasad bezpieczestwa.
 4. Nadzorowanie wykonywania zada przydzielonych uczniom.
 5. Wykonywanie innych zada zleconych przez kierownika.

Opiekun wycieczki obowizany jest sprawdza stan liczebny grupy przed wyruszeniem z kadego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do miejsca docelowego.

III.  Zasady bezpieczestwa.

Uczestnicy wycieczek i imprez podlegaj ubezpieczeniu od nastpstw nieszczliwych wypadkw. Ubezpieczeniu tym objci s wszyscy uczniowie w ramach szkolnego ubezpieczenia grupowego.

Na okres przebywania na wycieczce, organizator moe wykupi take (na prob uczestnikw) dodatkowa polis, powodujc podwyszenie ewentualnego odszkodowania. W przypadku wycieczki zagranicznej niezbdne jest wykupienie dodatkowej polisy obejmujcej zwrot kosztw leczenia za granic. W wycieczkach turystyczno - krajoznawczych nie mog bra udziau uczniowie, w stosunku do ktrych istniej przeciwwskazania lekarskie. W zwizku z tym, lista uczestnikw wycieczki powinna by skonsultowana z lekarzem lub pielgniark szkoln i pisemnie zatwierdzona.

Przy organizacji wycieczek naley przestrzega zasad ustalania iloci opiekunw:

Ø       wycieczki autokarowe - co najmniej 1 opiekun na 15 uczniw,

Ø       wycieczki przedmiotowe w miejscu, ktre jest siedzib szkoy - co najmniej 1 opiekun na 30 uczniw,

Ø       wycieczki piesze na terenie miasta z korzystaniem ze rodka transportu miejskiego - co najmniej  1 opiekun na 15 uczniw,

Ø       wycieczki piesze organizowane na terenach Parkw Narodowych oraz na szlakach turystycznych lecych powyej 1000 m n.p.m. - 1 opiekun na 10 uczniw + grski przewodnik turystyczny (uczniowie, ktrzy ukoczyli 12 rok ycia),

Ø       wycieczki innymi rodkami lokomocji (przejazdy kolejowe, lotnicze, itp.) - co najmniej 1 nauczyciel na 10 uczniw,

Ø       wycieczki rowerowe - co najmniej 1 opiekun na 7 uczniw (uczniowie, ktrzy ukoczyli 12 rok ycia + karta rowerowa, w kolumnie nie moe jecha wicej ni 15 osb zgodnie z prawem o ruchu drogowym, nauczyciel musi by na pocztku kolumny i na kocu, naley zachowa odstpy miedzy jadcymi w kolumnie maksymalnie do 5 m, zabrania si jazdy obok siebie),

Ø       w wypadku organizacji wycieczek z turystyk kwalifikowan zastosowanie maj przepisy szczegowe odnonie organizacji takiej turystyki.

Przy ustalaniu iloci opiekunw naley uwzgldni rwnie ich dowiadczenie i umiejtnoci pedagogiczne, stopie zdyscyplinowania grupy, wiek, rodki transportu, sposb zorganizowania wycieczki.

Kady nauczyciel planujcy organizacj wycieczki na terenie Parku Narodowego lub Rezerwatu Przyrody powinien wczeniej zapozna si z regulaminem parku lub rezerwatu i poinformowa o nich uczestnikw wycieczki  Nauczyciele, ktrzy w ramach wycieczki szkolnej planuj korzystanie przez uczestnikw wycieczki z kpielisk i basenw, powinni:

Ø       zapozna si z przepisami tych obiektw - regulaminami kpieliska lub pywalni (zacznik nr 6 ) i egzekwowa ich przestrzeganie,

Ø       uzgodni z kierownikiem kpieliska lub pywalni warunki i sposb korzystania z kpieliska lub pywalni zapewniajc bezpieczestwo uczestnikom,

Ø       stosowa regulamin kpieli i plaowania (zacznik nr 7)


SZCZEGӣOWO, WARUNKI BEZPIECZESTWA OSB PRZEBYWAJCYCH W GRACH, PYWAJCYCH, KAPICYCH SI I UPRAWIAJCYCH SPORTY WODNE OKRELA ROZPORZDZENIE RADY MINISTRW Z DNIA 6 MAJA 1997 ROKU ( DZ. U. NR 57 POZ. 358 ).

Opiekun grupy obowizany jest sprawdza stan liczbowy grupy przed wyruszeniem z kadego miejsca pobytu , w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do miejsca docelowego!!!!

Przepisy zabraniaj prowadzenia wycieczek z dziemi i modzie podczas burzy, nieycy i gooledzi.

 W PRZYPADKU ZAGINICIA - UCZE (UCZNIOWIE) POZOSTAJ BEZWZGLDNIE W MIEJSCU ZAGINICIA .

Ø       Miasto - ucze zna miejsce postoju, plan dnia, zawiadamiamy policj, dyrektora szkoy, rodzicw

Ø       Szlak turystyczny - ucze wie, dokd idziemy, zna kolor szlaku i docelowe schronisko (miejsce), zawiadamiamy GOPR, dyrektora szkoy, rodzicw.

 PODCZAS WYCIECZEK SZKOLNYCH NALEY PRZESTRZEGA NASTPUJCYCH ZALECE.

1.      Wycieczki autokarowe

Pojazd przewocy zorganizowan gryp dzieci lub modziey w wieku do 18 lat, oznakowany jest z przodu i z tyu kwadratowymi tablicami barwy tej z symbolem dzieci barwy czarnej.

W warunkach niedostatecznej widocznoci tablice powinny by owietlone chyba, e s wykonane z materiay odblaskowego.

Kierujcy tym pojazdem jest zobowizany wczy wiata awaryjne podczas wsiadania i wysiadania dzieci i modziey.

Kierowca posiada potwierdzenie sprawnoci technicznej pojazdu, apteczk pierwszej pomocy i ganic.

Kierowca moe jecha maksymalnie 8 godzin, w rytmie 4 godziny jazdy - godzina odpoczynku ( Ustawa z dnia 6 wrzenia 2001 roku o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym Dz.U. 129 poz. 1444 ).

Kierownik wycieczki zgasza do Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu pismo z informacj dotyczc sprawdzenia sprawnoci technicznej pojazdu i trzewoci kierowcy przed wycieczk co najmniej 3 dni przed planowanym wyjazdem. Wyjazd moe odby si jedynie gdy zostanie przeprowadzona kontrola pojazdu i wydana zostanie przez policj pozytywna opinia.

-         opiekun musi przebywa ze swoj grup w pojedzie, nie wolno rozdziela grupy na dwa lub wicej pojazdw

-         ilo uczestnikw wycieczki nie moe przekracza iloci miejsc siedzcych w pojedzie

-         przejcie w autokarze musi by wolne

-         opiekunowie zajmuj miejsca przy drzwiach oraz w czci rodkowej autokaru

-         uczniowie sprawiajcy trudnoci wychowawcze oraz le znoszcy podr siedz przy opiekunach

-         naley zabroni w czasie przejazdu: spacerowania po autokarze, podnoszenia si ze swoich miejsc, siedzenia tyem do kierunku jazdy, na oparciu siedzenia oraz jedzenia w autokarze

-          kierownik wycieczki powinien dysponowa apteczk pierwszej pomocy

-          baga uczestnikw powinien by umieszczony w baganiku i na pkach

-         przerwy dla zapewnienia odpoczynku i zaatwienia potrzeb fizjologicznych naley organizowa tylko na terenie specjalnych parkingw

-         w czasie postoju naley zabroni wchodzenia na jezdni i jej przekraczania

-         po kadej przerwie organizator sprawdza obecno uczestnikw.

 

2.      Przejazdy pocigami

-         opiekun musi przebywa z grup w wagonie, nie wolno rozdziela grupy na dwa lub wicej wagonw, w   tym celu wskazane jest dokonywanie wczeniejszej rezerwacji miejsc lub przedziaw

-         zasady rozmieszczani uczniw i bagau oraz zapewnienie rodkw pierwszej pomocy - jak w przypadku przejazdu autokarem

-         naley zabroni uczniom opuszczania wagonu i wychylania si przez okna

-         w czasie postoju pocigu uczniowie powinni znajdowa si na swoich miejscach siedzcych

-         bilety na przejazd wraz z zawiadczeniem o przejedzie grupowym oraz legitymacje szkolne uczestnikw powinien posiada kierownik wycieczki.

3.      Zasady poruszania si z grup w miastach

-         przed rozpoczciem zwiedzania obiektu lub miasta, kady uczestnik musi by poinformowany o harmonogramie wycieczki adresie i miejscu pobytu docelowego,

-         w trakcie pieszego poruszania si z grup w terenie miejskim opiekunowie powinni tak podzieli obowizki , by jeden z nich znajdowa si na czele grupy i kierowa ni , a drugi idc na kocu zamyka j,

-         opiekun zamykajcy grup nie moe dopuci , by ktry z uczniw pozosta za nim,

-         obaj opiekunowie powinni porusza si w granicach wzajemnego kontaktu wzrokowego , aby zapobiec zbytniemu rozcigniciu grupy,

-         prowadzenie grup po ulicach ,drogach i terenach publicznych powinno odbywa si zgodnie z przepisami ruchu drogowego,

-         szczegln ostrono naley zachowa przy przechodzeniu z grup przez jezdni, naley pamita, e przechodzenie powinno, odby si w taki sposb, by caa grupa przekroczya jezdni razem,

-         w przypadku korzystania ze rodkw komunikacji miejskiej naley zadba, by wszyscy uczestnicy wycieczki :

Ø      znajdowali si w jednym pojedzie lub w jednej jego czci
(dotyczy pocigu , tramwaju ,metra),

Ø      znali nazw przystanku, na ktrym grupa bdzie wysiada,

Ø      znali orientacyjny czas przejazdu lub ilo przystankw do przejechania,

Ø      posiadali wane bilety na przejazd.

 IV. Postanowienia kocowe

 1.      Zgod na przeprowadzenie wycieczki udziela dyrektor szkoy lub wicedyrektor. 

2.      Jeeli wycieczka ma odby si podczas planowanej lekcji danego przedmiotu, naley zgosi zamiar wyjcia poza teren szkoy i odnotowa wyjcie na wycieczk w dzienniku lekcyjnym i w specjalnym zeszycie wyj.

3.      Uczniowie, ktrzy nie uczestnicz w wycieczce powinni mie zajcia lekcyjne z inn klas, imienny wykaz uczniw przygotowuje wychowawca klasy, a przydziau do innej klasy na czas wycieczki dokonuje osoba upowaniona przez dyrektora szkoy.

4.      Jeeli nie zostan spenione wszystkie wymogi organizacyjne dotyczce wycieczki, dyrektor szkoy lub upowaniona przez niego osoba moe nie udzieli zgody na przeprowadzenie wycieczki .

5.      Wszystkie pisma wysane w sprawie wycieczki powinny by podpisane przez kierownika wycieczki i zatwierdzone przez dyrektora szkoy.

6.      Sprawy nieuregulowane niniejszymi przepisami i zasadami rozstrzyga si na podstawie Statutu Szkoy oraz innymi przepisami wyszego rzdu.

7.      W razie wypadku uczestnikw wycieczki stosuje si odpowiednio przepisy dotyczce postpowania w razie wypadkw w szkoach i placwkach publicznych.

DO  POBRANIA          (prawy przycisk myszy -  zapisz)

Regulamin wycieczki - zacznik 1

Karta wycieczki - zacznik 2

Lista uczestnikw wycieczki - zacznik 3

Pisemna zgoda rodzicw /opiekunw/ - zacznik 4 

Szczegowe zasady bezpieczestwa na rnych wycieczkach - zacznik 5

 

wycieczka do Warszawy - 30-31.05.2012 - klasa 5 i 6

wycieczka do Ustronia:  31 maja -1 czerwca 2012 - klasa 4 i I gimnazjum