Procedura organizowania wycieczek szkolnych w SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 13 w Zawierciu
 

z dn. 13.09.2018 r.

Podstawa prawna:

-          ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola,  szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457)

-         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U z 2018 r. poz. 996 i 1000)

-         Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000) art. 47 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

-         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r.,  nr 6, poz. 69 ze zmianami)

-         ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z DNIA 6 MAJA 1997 ROKU w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.

 

§ 1

1.    Szkoła Podstawowa nr 13  może organizować dla uczniów krajoznawstwo i turystykę.

2.    W organizowaniu krajoznawstwa i turystyki szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.

§ 2

1.    Organizowanie przez Szkołę Podstawową nr 13 krajoznawstwa i turystyki ma na celu:

1)    poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;

2)    poznawanie kultury i języka innych państw;

3)    poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;

4)    wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania;

5)    upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody;

6)    upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej;

7)    poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie;

8)    przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki uniwersalnej;

9)    poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

 

§ 3

Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w trakcie roku szkolnego, w szczególności w ramach odpowiednio zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych, z wyjątkiem okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej.

§ 4

1.    Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w formie wycieczek:

1)    przedmiotowych – inicjowanych i realizowanych przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu wychowania przedszkolnego albo programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów;

2)    krajoznawczo-turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce;

3)    specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-turystycznych, w których udział wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych.

2.    Wycieczki mogą być organizowane w kraju lub za granicą.

 

§ 5

Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności.

 

§ 6

1.    Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki.

2.    Do karty wycieczki dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce, zawierającą imię i nazwisko ucznia oraz telefon rodzica lub rodziców ucznia.

Listę uczniów podpisuje dyrektor szkoły.

 

§ 7

1.    W przypadku wycieczki organizowanej za granicą:

1)      Wycieczki zagraniczne w szkole mogą być organizowane w formach,
o których mowa w § 4;

2)      Kierownik wycieczki przedstawia program wyjazdu dyrektorowi szkoły co najmniej na miesiąc przed planowanym terminem wycieczki;

3)      dyrektor szkoły jest obowiązany poinformować organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o organizowaniu takiej wycieczki, przekazując kartę wycieczki drogą pocztową lub złożyć na co najmniej 14 dni przed planowanym wyjazdem w trzech egzemplarzach w punkcie kancelaryjnym Delegatury w Sosnowcu;

4)      szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce, o ile obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów;

5)      kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zna język obcy na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym.

 

§ 8

Zgoda rodziców na udział w wycieczce ucznia niepełnoletniego jest wyrażana w formie pisemnej.

 

§ 9

1.    Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły.

2.    W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły.

3.    W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, kierownik i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki.

 

§ 10

 Kierownik wycieczki:

1.    Opracowuje program i regulamin wycieczki.

2.    Zobowiązany jest do przedstawienia następujących dokumentów:

1)      wypełnioną oraz podpisaną przez dyrektora kartę wycieczki;

2)      listę uczniów biorących udział w wycieczce;       

3)      pisemne zgody rodziców;

4)      regulamin z podpisami uczniów;

5)      oświadczenie kierownika wycieczki.

3.    Zapoznaje uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki.

4.    Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.

5.    Zapoznaje uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.

6.    Określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom.

7.    Nadzoruje zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy.

8.    Organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie i noclegi dla uczniów i opiekunów wycieczki.

9.    Dokonuje podziału zadań wśród uczniów.

10. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.

11. Dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki.

 

§ 11

Opiekun wycieczki:

1.    Sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami.

2.    Współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu.

3.    Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

4.    Nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom.

5.    Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

 

 

§ 12

Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki.

 

§ 13

 Zasady organizacji wycieczek

1.    Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa poza terenem szkoły obowiązuje następująca liczba opiekunów:

1)      wyjścia, wyjazdy do kina, teatru, muzeum i innych docelowych  instytucji, miejsc na terenie Zawiercia – co najmniej 1 opiekun na 30 uczniów;

2)      wycieczki piesze miejskimi szlakami w Zawierciu z korzystaniem ze środków transportu miejskiego- 1 opiekun na 15 osób;

3)      wycieczki autokarowe poza teren Zawiercia – 1 opiekun na 15 osób;

4)      wycieczki zagraniczne – 1 opiekun na 10 osób;

5)      wycieczki turystyki kwalifikowanej – 1 opiekun na 8 osób;

6)      wyjazdy na tzw. zielone szkoły – 1 opiekun na 10 osób;

7)      wycieczki rowerowe: 2 opiekunów na grupę 10–13 uczniów (zgodnie z prawem o ruchu drogowym w kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 osób); wszyscy uczniowie muszą posiadać kartę rowerową;

8)      w szczególnych przypadkach dyrektor może zwiększyć liczbę opiekunów.

2.     Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi.

3.    Miejscem zbiórki uczniów przed planowaną wycieczką i po niej jest teren szkolny.

4.    Przed wyjazdem (wyjściem) na wycieczkę, należy pouczyć jej uczestników
o zasadach bezpieczeństwa.

5.    Opiekunowie sprawdzają stan liczebny uczestników przed wyruszeniem
z każdego miejsca pobytu, w czasie przejazdu oraz po przybyciu do miejsca docelowego, zabierają apteczkę pierwszej pomocy.

6.    Udział uczniów w wycieczce/wyjściu wymaga pisemnej zgody rodziców:

1)      jeżeli jest to krótkie wyjście poza teren szkoły (w pobliżu szkoły), w ramach nauczanego przedmiotu podczas lekcji, należy zgłosić dyrektorowi lub jego zastępcy zamiar wyjścia i dokonać odpowiedniego wpisu w rejestrze wyjść grupowych uczniów;

2)      rejestr wyjść grupowych poza teren szkoły znajduje się w sekretariacie szkoły.

7.    Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

8.    Przy organizowaniu wycieczek autokarowych należy uwzględnić posiadanie przez kierowcę aktualnego przeglądu  stanu technicznego pojazdu

 

§ 14

Obowiązki uczestników wycieczki

1.    Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:

1)    posiadać legitymację szkolną;

2)    przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie;

3)    poinformować kierownika wycieczki o pojawiających się stanach złego samopoczucia;

4)    wykonywać polecenia kierownika, opiekunów i przewodnika;

5)    w autokarze zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna i nie przemieszczać się, nie spożywać posiłków ani napojów w czasie jazdy;

6)    nie zaśmiecać pojazdu;

7)    w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna;

8)    posiadać odpowiedni do charakteru wycieczki strój, zwłaszcza obuwie;

9)    w czasie przebywania w obiektach noclegowych przestrzegać postanowień regulaminów tych obiektów;

10)  stosować się do wcześniejszych ustaleń.

 

§ 15

Finansowanie wycieczek

1.    Plan finansowy wycieczki musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.

2.    Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia kierownika i opiekunów wycieczek, mogą być finansowane ze środków pozabudżetowych, a w szczególności:

1)    z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce;

2)    ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły;

3)    ze środków wypracowanych przez uczniów;

4)    ze środków przekazanych przez radę rodziców, a także osoby fizyczne
i prawne.

3.    Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce,
a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.

4.    Kierownik oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w wycieczce.

5.    Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z nią związanych.

6.    Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru.

7.    Dowodami finansowymi są:

1)    listy wpłat z podpisami rodziców/uczniów;

2)    rachunki, faktury;

3)    bilety, karnety itp.

 

& 16

Dokumentacja wycieczki

1.     Na dokumentację wycieczki składają się:

1)    karta wycieczki z harmonogramem na każdy dzień– załącznik 1;

2)    lista uczestników wycieczki z telefonem do rodziców oraz numerem polisy ubezpieczeniowej– załącznik 2;

3)    pisemna zgoda rodziców na wyjazd/wyjście dziecka– załącznik 3, w przypadku zawodów sportowych załącznik 3a;

4)    regulamin wycieczki – załącznik 4, (można modyfikować);

5)    oświadczenie kierownika wycieczki – załącznik 5;

6)    rozliczenie finansowe wycieczki – załącznik 6;

7)  informacja o organizacji wycieczki za granicą – załącznik 7;

8)    upoważnienie do przetwarzania danych osobowych – załącznik 8.

 

§ 17

Zadania dyrektora:

1.    Wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki.

2.    Zatwierdza dokumenty.

3.    Współpracuje z radą rodziców w zakresie organizacji i finansowania wycieczek.

4.    Zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny w przypadku planowanej wycieczki kilkudniowej krajowej i zagranicznej (załącznik 7).

5.    Zatwierdza rozliczenie finansowe wycieczki.

 

§ 18

Zalecane normy bezpieczeństwa

1.    Wycieczka autokarowa:

1)    liczebność grupy - 1 opiekun na 15 uczniów (nie licząc kierowcy
i pilota/przewodnika); i dostosowana do możliwości technicznych autokaru/liczby miejsc;

2)    miejsca przy drzwiach zajmują osoby dorosłe (opiekunowie);

3)    przejścia w autokarze muszą być wolne, nie mogą znajdować się tam dodatkowe miejsca do siedzenia;

4)    autokar musi być oznakowany – tablica „przewóz dzieci”;

5)    kierowca powinien posiadać świadectwo kwalifikacyjne kierowcy zawodowego oraz potwierdzenie sprawności technicznej autokaru - ważne przez 6 miesięcy;

a)    na prośbę rodziców/opiekunów prawnych (wystosowaną nie później niż 2 tygodnie przed planowaną wycieczką) możliwe jest sprawdzenie w dniu wyjazdu stanu technicznego pojazdu/autokaru na stacji diagnostycznej oraz stanu trzeźwości kierowcy przez policję;

6)    maksymalny czas jazdy jednego kierowcy bez przerwy - 4 godziny 30 minut, czas przerwy w jeździe – zalecane 45 minut;

7)    postoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych,
 tj. na oznakowanych parkingach;

8)    po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny dzieci;

9)    obowiązkiem opiekunów jest dopilnowanie dzieci w czasie jazdy (uczniowie nie mogą chodzić po autokarze, siedzieć tyłem, na oparciu, wyrzucać śmieci przez okno, itd.).

2.    Wycieczka piesza:

1)    w czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu;

2)    uczestnicy powinni posiadać ubiór (szczególnie buty) odpowiedni do miejsca
i warunków atmosferycznych;

3)    w mieście należy poruszać się po chodnikach, a poza miastem - lewą stroną drogi, pojedynczo, ustępując z drogi nadjeżdżającym pojazdom;

4)    w lesie należy poruszać się po znakowanych szlakach turystycznych (na terenie parków narodowych lub krajobrazowych - wyłącznie) lub wyznaczonych ścieżkach;

5)    opiekun powinien posiadać mapę (wskazana jest znajomość terenu);

6)    przed wyruszeniem sprzed szkoły uczestnicy powinni być poinformowani
o zasadach poruszania się po drogach i po lesie.

3.    Wycieczka w góry:

1)    wyruszając w góry należy dokładnie zaplanować trasę, uwzględniając wiek, a także płeć uczestników - dla młodzieży w wieku 13-14 lat nie powinna przekraczać 12-13 km, tj. 4-5 godz. marszu wraz z odpoczynkami. Dla młodzieży starszej długość trasy może ulec wydłużeniu;

2)    na wędrówkę należy wyruszać wcześnie rano, aby przed zmrokiem dojść do miejsca noclegu;

3)    liczebność grupy - 1 opiekun na 10 uczestników;

4)    uczestnicy powinni posiadać odpowiedni ubiór - buty sznurowane, kurtka (ze względu na zmienność pogody w górach oraz spadek temperatury wraz ze wzrostem wysokości). Ekwipunek należy zabrać w plecaku;

5)    wszyscy uczestnicy wycieczki powinni poruszać się wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych, w ten sposób, że na początku (za przewodnikiem) ustawione są osoby słabsze kondycyjnie, a na końcu osoby najsilniejsze;

6)    kolumnę otwiera i zamyka  osoba dorosła;

7)    na terenach powyżej 1000 m n.p.m. wycieczkę prowadzi wyłącznie przewodnik górski lub przodownik turystyki górskiej;

8)    na terenie parków narodowych wycieczki prowadzą wyłącznie upoważnieni przewodnicy górscy.

4.    Wycieczka rowerowa:

1)    liczebność - 2 opiekunów na grupę 10-13 uczniów (zgodnie z prawem o ruchu drogowym w kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 osób);

2)    w przypadku kilku grup odstępy między nimi powinny wynosić co najmniej
200 metrów;

3)    wszyscy uczniowie muszą posiadać kartę rowerową;

4)    prowadzący wycieczkę powinien jechać na początku, za nim najsłabsi w grupie, następnie pozostali uczniowie, drugi opiekun na końcu grupy;

5)    tempo jazdy powinno być dostosowane do możliwości najsłabszego uczestnika;

6)    odstępy pomiędzy jadącymi do 5 m;

7)    uczestnicy wycieczki powinni jechać jeden za drugim (nie wolno jechać obok siebie), jak najbliżej prawej krawędzi drogi, zgodnie z przepisami ruchu drogowego;

8)    opiekun wycieczki winien posiadać apteczkę pierwszej pomocy oraz narzędzia do ewentualnej naprawy rowerów, także zapasowe dętki i wentyle oraz pompkę;

9)    uczestnicy powinni posiadać ubiór odpowiedni do jazdy oraz kask ochronny na głowę;

10) z boku tylnego bagażnika (z lewej strony) powinno być przymocowane tzw. ramię bezpieczeństwa ze światłem odblaskowym na końcu.

5.    Wycieczka turystyki kwalifikowanej:

Przepisy prawne nie definiują pojęcia „turystyka kwalifikowana”. W dostępnej literaturze turystyka kwalifikowana określana jest jako najwyższa forma specjalizacji turystycznej. Uprawianie jej wymaga specjalnego przygotowania psychofizycznego, zahartowania na trudy, umiejętności zachowania się w środowisku naturalnym i w obiektach turystycznych, a w niektórych przypadkach potwierdzonej przez właściwe organizacje umiejętności posługiwania się sprzętem turystycznym. W związku z tym,  organizując wycieczkę turystyki kwalifikowanej, dla bezpieczeństwa jej uczestników,   należy zapewnić 1 opiekuna na grupę 10 uczniów. W szczególnych okolicznościach  konieczne jest zwiększenie liczby opiekunów przy uwzględnieniu
m.in. ukształtowania terenu, wieku i aktualnego stanu zdrowia uczestników, predyspozycji psychofizycznych oraz aktualnych i przewidywanych warunków atmosferycznych.    

 

§ 19

Postanowienia końcowe

1.    Uczniowie, którzy nie uczestniczą w  wycieczce organizowanej
w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z wyznaczonym oddziałem.

2.    Listę tych uczniów wychowawca dołącza do odpowiedniego dziennika lekcyjnego.

3.    W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje  się przepisy dotyczące  postępowania w razie wypadków w szkole.

4.    W przypadku rażącego naruszenia regulaminu wycieczki przez uczestnika   kierownik wycieczki zawiadamia rodziców i dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są w takim przypadku do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki.

5.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie:

1)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r.,  nr 6, poz. 69 ze zmianami);

2)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2018 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U z 2018r., poz. 1055);

3)    Statut Szkoły;

4)    Kodeks pracy.