PӣKOLONIE LETNIE

28 CZERWCA - 9 LIPCA 2010

           Jak co roku w naszej szkole organizowane s 2 tygodniowe pkolonie letnie. Ciesz si one duym zainteresowaniem ze strony zarwno uczniw szkoy podstawowej jak i gimnazjum. Plan zaj na kady dzie jest szczegowo zaplanowany i ciekawie wypeniony.

               


LOSOWANIE NAGRD

25 CZERWCA 2010

          Loteria wakacyjna by pierwsz loteri w naszej szkole. Edycja trwaa od dnia 10 maja 2010r. do dnia 25 czerwca 2010r. W loterii mona byo wygra
   I. ROWER GRSKI      II. NAMIOT 4-OSOBOWY           III. BASEN RODZINNY.

Po uroczystych akademiach koczcych rok szkolny 2009/2010  odbyo sie losowanie nagrd. Nagroda gwna trafia do uczennicy klasy 2 sp, namiot i basen  wygrali uczniowie klas I gimnazjum.

Gratulujemy zwycizcom.

 

 


ZAKOCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2009/2010

25 CZERWCA 2010

           Rok szkolny 2009/2010 dobieg koca. Pan Dyrektor gratulowa 49 absolwentom klas III ukoczenia gimnazjum. Uczniowie klas trzecich przekazali swoim modszym kolegom sztandar Zespou Szk.
            U
czniowie otrzymali cenne nagrody nie tylko za bardzo dobre wyniki w nauce ale rwnie za osignicia sportowe, prac w samorzdzie szkolnym i godne reprezentowanie naszej szkoy na zewntrz.
             Akademi z okazji ukoczenia gimnazjum przygotoway klasy III wraz z wychowawcami, chrem szkolnym i zespoem tanecznym.

             


PODSUMOWANIE KAMPANII "ZACHOWAJ TRZEWY UMYS"

CZERWIEC 2010

           Podsumowujc kampani "Zachowaj Trzewy Umys" w roku szkolnym 2009/2010, przedstawiciele samorzdu szkolnego wraz z pedagogiem, przekazali do sklepw posiadajcych koncesj na sprzeda napojw alkoholowych, plakaty informujce modzie, e przed ukoczeniem osiemnastego roku ycia nie kupi zakazanych produktw. Dzikujemy przedstawicielom handlowym za wspprac.

 

 

              


WIETLIKI

CZERWIEC 2010

           "wietliki” czuj ju zbliajce si wakacje. Wida to w ich pracach plastycznych. Dzieci chciayby pojecha w gry, nad morze, jeziora oraz pobiega po parku i ce.

         

    


I TY MOESZ POMC POWODZIANOM

CZERWIEC 2010

           Modzie naszej szkoy zorganizowaa zbirk dla powodzian. Zgromadzone rodki czystoci i higieniczne, koce, pociel, rczniki oraz rodki spoywcze i finansowe przekazane zostay do PCK.   


INTO NEWS - eTwinning 2010

11-12 CZERWCA 2010

     „Into news” to projekt wsppracy midzynarodowej eTwinning realizowany przez uczniw gimnazjum we wsppracy ze szko brytyjsk, hiszpask i niemieck. Zaj on 1 miejsce w oglnopolskim konkursie „Nasz projekt eTwinning 2010” w kategorii projekt jzykowy. W wyniku tego delegacja naszej szkoy – koordynator projektu, dyrektor oraz 4 uczniw gimnazjum zostaa zaproszona na uroczyst ceremoni wrczenia nagrd do Warszawy oraz towarzyszce temu atrakcje w dniach 11-12 czerwca. Szkoa otrzymaa nagrody w postaci cyfrowej kamery, aparatu fotograficznego, USB, rodkw finansowych od Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Administracji, listu gratulacyjnego od lskiego Kuratora Owiaty oraz wyjazdu na warsztaty jzykowe dla jednego z nauczycieli.

 


DZIE SPORTU SZKOLNEGO

2 CZERWCA 2010

           Dnia 2 czerwca w naszej szkole odby si Dzie Sportu Szkolnego. Impreza ta organizowana jest cyklicznie w ramach realizacji programu "Trzymaj Form". Nawet brzydka pogoda nie bya w stanie zniechci dzieci i modziey do udziau w konkurencjach i meczach sportowych.

           Uczniowie szkoy podstawowej uczestniczyli w turnieju tenisa stoowego, rzutach do kosza, konkursie skokw na skakance, meczu towarzyskim w pik siatkow. Gimnazjalici rozegrali turniej siatkwki, turniej tenisa stoowego oraz brali udzia w konkurencji rzutw do kosza na czas.

Urzd Miasta Zawiercie przeznaczy rodki finansowe, dziki ktrym mona byo zakupi atrakcyjne nagrody. Imprez uatrakcyjniy take kiebaski i lody dostarczone przez przemiych sponsorw, a wietlica zorganizowaa loteri fantow.
Wszyscy dobrze si bawili.

    


DZIE BEZ PAPIEROSA

2 CZERWCA  2010

           Dnia 2 czerwca odby si konkurs plastyczny i konkurs wiedzy zwizany ze "wiatowym dniem bez papierosa". Nagrody w konkursie wrczyy organizatorki E. Czarnojaczyk i A. Woniak,

    


eTwinning

MAJ 2010

     W dniach od 27 do 29 maja 2010 roku nauczycielka ze szkoy partnerskiej z Teneryfy - Carmen Rodriguez Garcia - gocia w Zawierciu. IES Marina Cebrian to szkoa, z ktr wsppracujemy w od kilku lat. Wsplne  projekty to: „One Europe different lifestyles”, „Into news” i „Family lab”. Modzie gimnazjum realizuje powysze projekty w  ramach programu eTwinning. Wizyta w Zawierciu bya nagrod za zdobycie 1 miejsca przez projekt „Into news” w Hiszpanii. Nauczycielka zwiedzia nasz szko,  odbyo si specjalne spotkanie z uczniami zaangaowanymi w projekt, podczas ktrego nasi uczniowie prowadzili z pani yw dyskusj w jzyku angielskim na tematy zwizane ze wspprac midzynarodow, realizacj projektw oraz edukacj w Teneryfie i Polsce.

    

 

IX ZLOT ROWEROWY W MORSKU

23 MAJA 2010

          23 maja uczniowie naszej szkoy uczestniczyli w IX Zlocie Rowerowym w Morsku. Reprezentacja szkoy podstawowej w skadzie Natalia Zgryniak, Domnika Koniec, Bartomiej Maciek, Rafa Panasiuk zdobya w konkurencji druynowej I miejsce i Puchar Prezydenta Miasta. W konkurencji indywidualnej Natalia Zgryniak wywalczya zoty medal, a Dominka Koniec srebrny.

Gimnazjum reprezentowaa druyna w skadzie Angelika Pompka, Klaudia Kazubek, Tomasz Kita i Piotr Marczyk zaja II miejsce. W konkurencji indywidualnej Angelika Pompka zdobya zoto, a Klaudia Kazubek srebro.

Wszystkim uczestnikom w czasie trwania imprezy dopisyway nie tylko humory ale rwnie pikna pogoda, a zdobyte przez nich trofea zachciy do udziau w zlocie w przyszym roku.

 

 


SPRZTANIE JURY

15 MAJA 2010

          W dniu 15 maja odbya si akcja Sprztanie Jury w okolicach Skaryc. W sprztaniu uczestniczyo 20 uczniw z Gimnazjum. Trasa przemarszu obja rejon od Kromoowa do Skaryc. Podczas kilkugodzinnej akcji zebrano10 m3 rnych odpadw. 

W czasie imprezy odby si konkurs o tematyce ekologicznej. W kategorii szk gimnazjalnych zwyciyli:
I miejsce:
Mateusz Kulik kl. III A – ZSGiSP nr 13,
II miejsce ex aequo:
 Grzegorz Mruklik kl. III A – ZSGiSP nr 13,
Zwoliska Roksana kl. I B – ZSGiSP nr 13,
Przemysaw Bednarz
kl. III B – ZSGiSP nr 13.

 

 


 

„ Pami jest wdzicznoci serca”

PAMITAJMY ZAWSZE O URODZINACH NASZYCH BLISKICH!

MAJ 2010

          Dzie urodzin to data szczeglna w yciu niemal kadego czowieka. Wiele radoci sprawia nam fakt, jeli kto z naszych bliskich pamita o naszej dacie przyjcia na wiat i przy tej okazji zoy nam yczenia osobicie czy te przele je drog elektroniczn lub zostan wyraone wedug tradycji pisemn kartk czy specjalnie zredagowanym listem na t okoliczno.

     W kulturze polskiej urodziny nie zajmuj czoowego miejsca w przeciwiestwie do imienin, ktre w naszej tradycji szczeglnie s kultywowane. Tradycja zachodniej europy w krajach germaskich i romaskich zaprasza nas do pamici witowania dnia naszych urodzin. Postanowilimy wysa yczenia papieowi Benedyktowi XVI z racji Jego urodzin do Stolicy Apostolskiej w Rzymie. Na t okoliczno zosta specjalnie zredagowany list urodzinowy, ktry w swojej treci zawiera powinszowania, jakie kieruj do Jego witobliwoci uczniowie naszej szkoy. Take na t okoliczno zostaa wykonana gazetka pt. „Papie te czowiek!” na ktrej moemy obejrze interesujce zdjcia z ycia papiea ukazujce Jego zwyke ludzkie zachowania.

     Poniej przedstawiamy przesane yczenia do papiea przez uczniw naszej szkoy, jak rwnie gazetk z wyrazami serdecznych ycze kierowanych w stron dostojnego Jubilata.

 

                                                        Opracowa ks. Leszek Ambroy


ZIELONA SZKOA

03 - 16 MAJA 2010

           3 maja 2010r. uczniowie klasy III wraz z wychowawcami p. Ilon Szot, p. Elbiet Benc  i p. Beat Kowalczyk wyjechali na „zielon szko” do Jastrzbiej Gry. Podczas pobytu na zielonej szkole nauczycielki realizoway program ze szczeglnym uwzgldnieniem profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej. Kada chwila na „zielonej szkole” bya cile zwizana z aktywnoci dzieci. Kady dzie wypeniony by sportem, wdrwkami, spacerami po najbliszej okolicy oraz brzegiem morza (korzystanie z czystego, jodowanego powietrza), obcowaniem z przyrod. Podczas wycieczek krajoznawczych dzieci odwiedziy Trjmiasto, Hel, Wadysawowo oraz latarni morsk w Rozewiu. Du atrakcj bya impreza plenerowa „Lena Ekspedycja” w Adventure Park- Kolibki. Uczniowie brali udzia w kilku konkursach plastycznych, konkursie czystoci i wielu innych. Du rado sprawiay dzieciom zabawy na play. Uczestniczyy rwnie w zabawach integrujcych, jakimi byy dyskoteki i ognisko.

     „Zielona szkoa” bya wymienit okazj do uczenia si wspycia w grupie, rozwijaa w znacznym stopniu samodzielno wychowankw oraz ksztatowaa umiejtno radzenia sobie w rnych sytuacjach. Dawaa sposobno do nauki utrzymywania czystoci ciaa, ubrania i otoczenia, a take uczya poszanowania wasnoci osobistej i spoecznej. Ponadto pozwolia poprawi stan zdrowia dzieci i ogln sprawno fizyczn. Korzystajc z dobrodziejstw klimatu oraz aktywnoci ruchowej, uczniowie dostali pokany „zastrzyk zdrowia".

    

 


 
WAKACYJNA LOTERIA FANTOWA

10 MAJA 2010

     Od 10 maja 2010 roku ruszya w naszej szkole ,,Wakacyjna loteria fantowa”. Losy w cenie 5 z. (pi zotych polskich) naby mona w sekretariacie szkoy. Kady los bierze udzia w losowaniu atrakcyjnych nagrd: rower grski, namiot czteroosobowy, basen rodzinny.

rodki finansowe uzyskane ze sprzeday losw w caoci bd wykorzystane do zakupu pomocy dydaktycznych dla naszej szkoy. Szczegowy regulamin loterii dostpny jest na stronie internetowej naszej szkoy oraz na tablicy ogosze.

Zachcamy wszystkich uczniw naszej szkoy do udziau w loterii i yczymy szczcia w losowaniu.

 

 


 
KONSTYTUCJA 3 MAJA

30 KWIETNIA 2010

     W tym roku przypada 215 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja - pierwszej konstytucji w Europie, a drugiej na wiecie, po amerykaskiej. 
Z okazji rocznicy jej uchwalenia w naszej szkole odbya si uroczysta akademia przygotowana przez p. H. Ciszowsk, p. A. Bubla , p. W. Forysia oraz klasy: 5 i  I "b" gimnazjum. Uczniowie przestawili krtk inscenizacj zwizan z  uchwaleniem tego wanego aktu prawnego.

    Ustawa zasadnicza z 3 maja 1791 roku zostaa uchwalona, jak napisano w jej wstpie, "dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolnoci, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic". Przyj j  na nadzwyczajnej sesji tzw. Sejm Wielki obradujcy w latach 1788-1792.

 


 
EGZAMIN GIMNAZJALNY

27-29 KWIETNIA 2010

     We wtorek 27 kwietnia 450 tys. gimnazjalistw pisao egzamin, w tym 39 trzecioklasistw z naszej szkoy.

     Pierwszego dnia uczniowie zmagali si z zadaniami z czci humanistycznej, w rod z zadaniami z czci matematyczno - przyrodniczej, a w czwartek z jzyka angielskiego. Egzamin trwa 2 godziny. Pytania s takie same w caej Polsce.


     Jeli gimnazjalista nie zgosi si na egzamin, musi powtarza trzeci klas. Chyba, e nieobecno bdzie usprawiedliwiona chorob lub innym zdarzeniem losowym. Wtedy moe pisa w dodatkowym terminie: 8 – 10 czerwca.

 


 
TURNIEJ WIEDZY POARNICZEJ

KWIECIE 2010

     W Turnieju Wiedzy Poarniczej „Modzie zapobiega poarom”, Patryk Wrbel ucze klasy VI naszej szkoy odnis duy sukces zajmujc II miejsce. W turnieju uczestniczyli uczniowie, ktrzy zostali zwycizcami eliminacji w poszczeglnych gminach. Patryk wygra eliminacje w Zawierciu i reprezentowa nasze miasto na zawodach powiatowych, ktre byy jednoczenie eliminacj do turnieju wojewdzkiego. Celem tego konkursu jest popularyzowanie wrd dzieci i modziey znajomoci z zakresu poarnictwa.

Serdeczne gratulacje dla Patryka.                             

                foto: Wodzimierz Pucek

 

 

 

Spotkanie z „ywym sowem" polskiej pisarki Ewy Stadtmller!

„ Ksika to najlepszy nauczyciel !!!"

21 KWIETNIA 2010

 

Dzie 23 kwietnia obchodzony jest jako wiatowy dzie ksiki i praw autorskich. W zwizku z tym nasza szkoa na dzie 21 kwietnia postanowia zaprosi na interesujce spotkanie z Autork niecodziennego Gocia - krakowsk pisark Ew Stadtmller, ktra posiada w swoim dorobku pisarskim kilkadziesit ksiek dla dzieci.

W czasie spotkania uczestnicy mogli dowiedzie si szereg interesujcych informacji min. jak powstaje bajka? jak powstaje legenda? jak tworzy si ba? i jak pisze si wiersz?

Atrakcj spotkania by niewtpliwie ciekawie wyreyserowany przez Autork teatrzyk kukiekowy, w ktrym dzieci z duym zaangaowaniem bray udzia. W ten sposb pani pisarka chciaa rwnie wzbudzi w dzieciach ch tworzenia wasnego domowego teatrzyku.

Uczestnicy spotkania mogli przy tej okazji zakupi ksiki Autorki, a take mogli uzyska autorski autograf Ewy Stadtmuller. Ta cz spotkania rwnie okazaa si dla dzieci bardzo interesujca o czym wiadczya bardzo duga kolejka oczekujcych dzieci po wpis do wybranej ksiki Autorki.

Cho spotkanie autorskie przekroczyo czas dwch godzin zegarowych nie udao si zaobserwowa w trakcie jego trwania znudzenia, czy braku zaangaowania ze strony dzieci podczas tak wyjtkowego spotkania. O czym wiadcz choby ponisze fotografie, do ktrych obejrzenia zachcamy!

 

Organizator spotkania

Ks. Leszek Ambroy

 

„Zamylony Anio trzymajcy w swej doni ptaka" - jako symbol wolnoci i myli sowa.

 

 

 

 

„ Dziecko pochylajce si nad ksik"

 

 

 

 

Obraz autorstwa duskiego malarza Sigvard'a Hansen'a przedstawiajcy dziewczynk imieniem Amelia z baniowego ogrodu.

 

 

 

„ ... na biurku pisarki znajdowa si pozocony Anio - Wena w otoczeniu pozoconych kwiatw jako symbol radosnej i piknej twrczoci..."

 

 

 

Oczywicie nie zabrako mnstwa wieych kwiatw tulipanw...

    

 

 

 


DZIE SAATKOWY

15 KWIETNIA 2010

     Realizujc zadania promocji zdrowego stylu ycia „Kwiecie Miesicem Zdrowia”, w naszej szkole odby si  w dniu 15 kwietnia „Dzie saatkowy” w ramach programu "Trzymaj form", zorganizowany przez pedagoga p. Agat Woniak i higienistk szkoln p. Ew Czarnojaczyk oraz panie E. Benc i J. Kukuk. Uczniowie caej szkoy mieli moliwo konsumpcji  zdrowych saatek owocowych i warzywnych. Duym powodzeniem wrd uczniw cieszyy si rwnie surowe owoce i soki owocowo – warzywne.
     Promujc zdrowe odywianie mamy nadziej, e uczniowie bd zdrowo si odywia i zamieni chipsy, col i batony na saatki, soki i owoce
.

 

   

 


HOD OFIAROM TRAGEDII W SMOLESKU

12 KWIETNIA 2010

     "Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, spoeczno uczniowska oraz wszyscy pracownicy Zespou Szk  Gimnazjum i Szkoy Podstawowej nr 13 w Zawierciu cz si w blu z rodzinami ofiar tragedii do ktrej doszo w Smolesku."

 

Jak we wszystkich szkoach w dniu 12.04.2010 roku o godzinie 8.00 oddano hod tragicznie zmarym symboliczn minut ciszy.


 

„Widziane oczami dzieci"

Ostatni lot samolotu Tupolewa 154

Dzie 10 kwietnia 2010 r. zostanie dla wielu z nas niewtpliwie niezapomnianym dniem w historii naszej Ojczyzny. Wydarzenie, ktre stao si udziaem nas Polakw obiego niemal cay wiat. Katastrofa rzdowego samolotu Tu - 154 na ktrego pokadzie znajdowa si prezydent Rzeczypospolitej wraz z maonk i pozosta zaog wpisze si w jedn z najwikszych tragedii naszej Ojczyzny jak rwnie ziemi smolesko - katyskiej gdzie katastrofa miaa miejsce.

W tych smutnych dla nas dniach zauway mona byo pewn solidarno w smutku i aobie. Na rny sposb ludzie wyraali swj szacunek wzgldem tych ktrych dosign tak niespodziewany los. Moglimy obserwowa tysice zapalonych wiec, zniczy i lampionw oraz ogromne iloci kwiatw zanoszonych przed paac prezydencki by w ten sposb wyrazi sw jedno w tych trudnych dowiadczeniach naszej Ojczyzny.

Dzieci naszej szkoy rwnie wyraziy swoj pami poprzez rysunek i malunek przedstawiajcy w ich wyobraeniu to wszystko co byo dla nas trudnym dowiadczeniem. Kada z prac opatrzona zostaa tytuem, ktry rwnie ma odzwierciedla wewntrzne przeycia dziecka. Zapraszamy do obejrzenia prac powiconych narodowej tragedii z 10 kwietnia 2010r. 

 

Ks. Leszek Ambroy - inicjator wystawy


SPRAWDZIAN SZSTOKLASISTW

8 KWIETNIA 2010

     W sprawdzianie koczcym szko podstawow musz wzi udzia wszyscy szstoklasici i jest on niezbdny, aby skoczy szko. Jest on powszechny i obowizkowy co oznacza, e musz do niego przystpi wszyscy uczniowie - zarwno uczniowie szk podstawowych dla dzieci i modziey, jak i suchacze szk podstawowych dla dorosych. Przystpienie do sprawdzianu jest jednym z warunkw ukoczenia szkoy.
Sprawdzian trwa 60 minut. Maksymalnie mona uzyska 40 punktw. Sprawdzianu nie mona nie zda. Uczniowie, ktrzy do sprawdzianu nie przystpi w danym roku, musz powtrzy ostatni klas szkoy podstawowej i przystpi do sprawdzianu w roku nastpnym.

     Sprawdzian, zwany kompetencyjnym lub ponadprzedmiotowym, ma kontrolowa nie tylko wiedz ucznia, ale i jego umiejtnoci. Ma oceni, w jakim stopniu opanowa on czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce, w tym liczenie.

 

 

     Wszystko w naszej szkole odbyo si wedug planu. Sprawdzian rozpocz si po godz. 9.00 i trwa 60 minut.  W naszej szkole test pisao 26 szstoklasistw. W wojewdztwie lskim 43 tysice trzynastolatkw. Test zawiera 20 zada zamknitych i 5 otwartych. Tematem przewodnim by sport. W zadaniu ostatnim trzeba byo pomyle, o kim, kto odnis sukces i opisa, co osign oraz opowiedzie, jak do tego doszed.

     Prace sprawdza bdzie 600 egzaminatorw, a wyniki uczniowie poznaj do 18 czerwca.
 


DZIE EUROPEJSKI

31 MARCA 2010

     Dnia 31 marca odby si w szkole „Dzie Europejski”. Mia on na celu uwiadomienie uczniom istnienia rnorodnoci kulturowej  w Europie, przynalenoci do spoeczestwa europejskiego, a take ksztatowanie poszanowania odmiennych kultur. Uczniowie gimnazjum pod kierunkiem nauczycieli jzyka angielskiego: Justyny Kukuki i Darii Kaczmarzyk, przygotowali wystp artystyczny, w ktrym nie zabrako humoru angielskiego i szkockiego, skeczy, kabaretu i „Randki w ciemno” na wesoo. Parodia programu muzycznego „Idol” wzbudzia aplauz publicznoci. Uczniowie przebrani, m.in. za smerfy, przedszkolaki, matki, „Tatu”, tancerza baletu, ochroniarzy zaprezentowali piosenki, rap oraz gr aktorsk. Doskonaym dodatkiem do imprezy byy dwa tace przygotowane przez grup taneczn pod kierunkiem p. Elbiety Benc i p.  Joanny Gewald. W drugiej czci programu, przygotowanej przez nauczyciela muzyki -Wiesawa Forysia-  uczniowie zaprezentowali swoje umiejtnoci wokalne w konkursie karaoke. Odby si te pokaz krcenia hula-hop oraz gry na gitarze. Cao imprezy urozmaicia dekoracja  wykonana przez nauczycieli: Katarzyn Wizgacz, Monik Chost i Radosawa Cierpiskiego.

  
PRZEBINIEGOM NA SPOTKANIE

27 MARCA 2010

    

      Dzielnie brnc przez boto i kaue, nie zwaajc na kaprysy aury, nie poddajc si przygnbieniu na widok szkd spowodowanych przez tegoroczn zim, dotarlimy do mety XXXVII  Rajdu Przebiniegom na spotkanie.

     Dumni z wyprzedzenia kilku grup, pokonania wasnej saboci (?) oraz 12 kilometrw, postanowilimy wyduy tras wycieczki i z Podzamcza do Kromoowa rwnie dotarlimy pieszo. W sumie przeszlimy ok. 20 kilometrw. Tradycyjnie powitalimy wiosn, a take udowodnilimy, e mona rnie spdza sobotnie przedpoudnie.

      foto: Katarzyna Wizgacz

 

 

 


V MIDZYSZKOLNY TURNIEJ O TYTU MISTRZA W ROZWIZYWANIU AMIGWEK

26 MARCA 2010

     Dnia 26 marca 2010 w Zespole Szk Gimnazjum i Szkole Podstawowej nr 13 w Zawierciu odby si V MIDZYSZKOLNY TURNIEJ O TYTU MISTRZA W ROZWIZYWANIU AMIGWEK dla klas 1-3 ksztacenia zintegrowanego przygotowany i przeprowadzony przez p. Beat Kowalczyk i p. Ilon Szot.

     W turnieju wzili udzia przedstawiciele dziewiciu zawierciaskich szk podstawowych. Kad z nich reprezentowa zesp, w skad, ktrego wchodzi ucze klasy pierwszej, drugiej i trzeciej. Trzyosobowe zespoy zmagay si z rozwizaniem siedmiu turniejowych amigwek. Najpierw uczestnicy musieli zmierzy si z zadaniami indywidualnymi - pierwszoklasista rozwizywa rebus i krzywk obrazkow, drugoklasista szyfrwk a trzecioklasista wykrelank. Nastpnie zesp otrzyma cztery zadania - swatk, wirwk, domino i krzywk panoramiczn - do wsplnego rozwizania. Otwarcia turnieju dokona Prezydent Miasta Zawiercia Mirosaw Mazur.

Tytu Mistrza wywalczy zesp reprezentujcy MSP 6 w skadzie:

ADAM ROGO, UKASZ BACIOR, MARTYNA STEFANIAK

Tytu I Wicemistrza zdoby zesp reprezentujcy MSP 8 w skadzie:

ALICJA LUBASISKA, ZUZANNA KORNACKA, ALEKSANDRA PAKA

Tytu II Wicemistrza przypad w udziale zespoowi reprezentujcemu MSP 4 w skadzie:

NATALIA MIZERA, WIKTOR DRAB, MATEUSZ SZCZENIAK

Pozostae zespoy wystpiy w skadach;

MSP5- JAKUB KOSO, MATEUSZ BISKUPSKI, MARTA STYPA

MSP7- JOLANTA BEDNAREK, JAN BIKOWSKI, ALEKSANDRA GRZYB

MSP9- ALEKSANDER JAROS, ANDRZEJ SOTYSIK, OLGA ORMACZYK

MSP11- KAJA NOWAK, OLGA SOBALSKA, MATEUSZ GRUCA

ZSGiSP13- KINGA MATYJA, ALEKSANDRA JE, ANNA HERMANOWSKA

MSP14- KAMIL MILEWSKI, ZUZANNA OKRASKA, ARLETTA LESKA.

Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali nagrody i pamitkowe dyplomy a zwycizcy rwnie medal Mistrza i Wicemistrza. Realizacja tego przedsiwzicia bya moliwa dziki wsparciu sponsorw –

Ksigarni Edukacyjnej,

hurtowni papierniczej Lean,

Spdzielni Spoywcw „Spoem”,

firmie ANRO, ktrym skadamy serdeczne podzikowania.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. 


WITAMY WIOSN ZE WIATOWYM DNIEM POEZJI

 

21 MARCA 2010

     Kilka myli o naszej wyjtkowej polskiej poetce.

     Kady dobrze z nas wie, e 21 marca to pierwszy dzie kalendarzowej wiosny. W tym roku niewtpliwie niemal wszyscy z utsknieniem oczekiwalimy pierwszych zwiastunw wiosny po uporczywej nader dokuczliwej i wyjtkowo dugo trwajcej zimnie.

Trzeba nam pamita, e 21 marca to nie tylko dzie radoci z przyjcia wiosny ale to WIATOWY DZIE POEZJI. O tym dniu nie zapomniaa nasza szkoa. Kady niemal kraj w tym dniu powinien wspomina swoich wielkich twrcw poezji. Nasza polska literatura z pewnoci posiada cay szereg wybitnych i znanych na wiecie poetw. W naszej szkole to wspomnienie oddalimy pani Wisawie Szymborskiej jako naszej jedynie yjcej polskiej noblistce w dziedzinie literatury i w zwizku z tym ostaa przygotowana specjalnie na t okazj gazetka szkolna przypominajca naszej modziey wielko „poetyckiego pira” tej wyjtkowej pisarki.

     Nie sposb tutaj opisa dorobku poetyckiego naszej noblistki czy podj si opisu Jej sylwetki. Przypomnie naley, e urodzia si w 1923 roku w Bninie pod Poznaniem, jednak od 1931 roku zwizaa si na stae z Krlewskim Krakowem, gdzie studiowaa filologi polsk i socjologi na Uniwersytecie Jagielloskim.

Wisawa Szymborska nie naley do poetw tzw. „zakrzepej formy poetyckiej”, z gotowymi i staymi rozwizaniami z jednoznacznymi odpowiedziami. Jest poetk oryginaln nie znajdujc w peni zadowalajcych j odpowiedzi na szereg egzystencjalnych pyta kbicych si w czowieku. Czowiek w utworach W. Szymborskiej to istota podleg prawom biologii i nieuchronnym biegom historii, to istota  bezbronna i omylna, podlegajca niejednokrotnie wyobcowaniu i niespenieniu, stale zagroona  w swych ludzkich nadziejach, z trudem porozumiewajca si z innymi. Te zoone filozoficznie i psychologiczni problemy podawane s w jej wierszach z wielk emocjonaln dyskrecj i dystansem myliciela ironicznie pobaliwego wobec czowieczych saboci.

Lapidarno, kunsztowno i wdzik metafor, czcych w sobie urok igraszki sownej i dowcipu z powag, spowodoway popularno czytelnicz w Polsce, jak i w kilkunastu krajach wiata, gdzie wiersze poetki tumaczy si na jzyk angielski, francuski, niemiecki, holenderski, woski, czeski, sowacki, szwedzki, bugarski, albaski czy nawet duski.

Nasza noblistka stanowi niewtpliwie fenomen i zagadk: zawsze skromna, tajemnicza, dyskretna i wyciszona elektryzuje czytelnikw. Co decyduje o popularnoci W. Szymborskiej i jej sukcesie?  Myl, e to nieprzecitna osobliwo jej stylu, wiadoma odrbno nie prbujca nikogo naladowa czy kopiowa. Szymborska nie utosamia si nigdy z adnym kierunkiem poetyckim, stworzya swj warsztat, swoj szko pisania i to wanie stanowi o jej fenomenie poetyckiej oryginalnoci. Trzeba zaznaczy, e jest poetk pen waciwego dystansu do bardzo wielu wydarze historycznych, do systemw filozoficznych, do ideologii, czy prawd przyjmowanych na wiar jak i do nawykw i wszelaki stereotypw.

 

Krlewska Akademia Szwedzka w 1996 roku uhonorowaa W. Szymborsk prestiow Nagrod Nobla za caoksztat twrczoci poetyckiej piszc w uzasadnieniu Komitetu Noblowskiego: „za poezj, ktra z ironiczn precyzj pozwala historycznemu i biologicznemu kontekstowi ukaza si we fragmentach ludzkiej rzeczywistoci”.

Jestemy wdziczni pani Wisawie  za jej poezj. Poetka dobrze zdaj sobie spraw z tego, e tak naprawd  mao osb lubi, czyta i rozumie poezj. („Nie liczc szkl, gdzie si musi i samych poetw, bdzie tych osb dwie na tysic).

Godna pochway jest rwnie tolerancja Poetki. Nie narzuca si swoj poezj, ani nie prbuje podawa nam sztywnych, ksikowych definicji o poezji. Zupenie jakby sama ju bya zmczona pytaniami o jej istot dlatego napisze:

„Tylko co to takiego poezja?

Niejedna chwiejna odpowied

Na to pytanie ju pada.

A ja nie wiem i nie wiem.

I trzymam si tego jak zbawiennej porczy.”

Naszym zaszczytem jest wspomnie w naszej szkole Poetk tak wielkiego formatu jak jest bez wtpienia Wisawa Szymborska – polska noblistka. Dzikujemy Pani Wisawie za nieustann rado i nadziej, ktr wnosi przez swoje wiersze!

 

Nasza Szkoa yczy Pani Noblistce tyle lat w zdrowiu i w pogodzie ducha, ile Pani posiada szuflad w swoim mieszkaniu! (Pani Wisawa ma ich ponad 600!!!)

 

ks. Leszek Ambroy.


POMAGAMY RAZEM!

MARZEC 2010

     Co to takiego jamuna?

    Jamuna moe kojarzy si niektrym z jakim pojciem bardzo niemodnym i zupenie nie na czasie, sowem archaicznym ktre miao uycie gdzie w historii redniowiecza. A jednak jamuna ma swoje istotne znaczenia rwnie we wspczesnym wiecie, bo dotyczy pomocy drugiemu czowiekowi. Kiedy signiemy do sownika jzyka polskiego pod hasem "jamuna" dowiadujemy si, e sowo to pochodzi z jzyka greckiego i oznacza datek ofiarowany drugiemu, jak rwnie oznacza wsparcie. Tak wic jamuna oznacza dzielenie si rodkami materialnymi nie tylko w postaci pienidzy ale rwnie i rzeczami, ktre mog suy potrzebujcym.

    W tym roku w naszej szkole zostaa zorganizowana akcja pt: "Jamuna Wielkopostna 2010" ("Otwrz szczodrze rk swemu bratu ubogiemu") pod patronatem Caritas Polska. Dzieci na pocztku Wielkiego Postu otrzymay specjalne papierowe puszki, do ktrych mog wrzuca drobne oszczdnoci, ktre zostan przekazane na rzecz dzieciom w Polsce yjcym w trudnych warunkach materialnych. Przypomnie naley, i wedug statystyk przeprowadzonych przez "Caritas Polska" prawie 5 mln Polakw yje w skrajnej biedzie.

    Dzieci naszej szkoy bardzo chtnie odpowiedziay na ten dobroczynny apel w myl powiedzenia: "Pomagajc innym - pomagamy sobie". Dzieci podejmujc ch pomocy innym ucz si w ten sposb, e nie mona zamyka si na potrzeby drugich. Trzeba nieustannie podejmowa wysiki w ksztatowaniu modego czowieka, aby nauczy go otwartoci wzgldem innych i nie pozwoli mu na zamykanie si w egoizmie.

    yczmy sobie wielu dobrych pomysw i wytrwaoci w ksztatowaniu modego czowieka.

ks. Leszek Ambroy.

 


DLACZEGO REKOLEKCJE?

MARZEC 2010

     Niewtpliwie obecno ucznia w szkole to czas jego wszechstronnego rozwoju na wielu paszczyznach: intelektualnej - czas poznawania wiata, kultury i tego wszystkiego co nas otacza. W szkole nie tylko wiczymy umys ale take ciao przez kontakt z kultur fizyczn, w myl powiedzenia: "W zdrowym ciele zdrowy duch".

    W czasie trwajcych rekolekcji w szkole trzeba niewtpliwie zatrzyma si na chwil  w tematyce dotyczcej spraw duchowych tak nieodzownych w ksztatowaniu kadej osoby. Rekolekcje to czas kiedy chcemy powici si nauce w poznawaniu tematw duchowych - i temu wanie su rekolekcje wielkopostne, ktre daj moliwo modemu czowiekowi zatrzymania si na chwil i zapytania o sens naszego istnienia.

    Powiedzia kiedy kto, e "rekolekcje s to takie lekcje, na ktrych czowiek duy i may powinien sta si lepszym". Trzeba zda sobie spraw, e winno si je odrobi jak szkolne zadanie, trzeba z naszej strony wysiku i chci by waciwie si zaangaowa i chcie sucha rwnie lekcji, ktrych tematem s zagadnienia duchowe tak nieodzowna w naszym ludzkim yciu.

ks. Leszek Ambroy.

 

 


DZIE KOBIET

8 MARCA 2010

     8 marca ze szkolnego radiowza wszystkie panie i koleanki z naszej szkoy otrzymay muzyczn dedykacj wraz z yczeniami od mskiej czci samorzdu uczniowskiego.

yczenia dla pa dopeniy symboliczny kwiatek, a dla dziewczt sodki upominek.

    
 

W tym dniu samorzd zorganizowa koncert ycze dla wszystkich pa.

 

 


PASOWANIE NA CZYTELNIKA

LUTY 2010

    Tradycyjnie, gdy uczniowie pierwszych klas znaj ju wszystkie litery i potrafi czyta  odbywa si  w naszej bibliotece pasowanie na czytelnika.

Z tej okazji czonkowie Koa Przyjaci Biblioteki  oraz uczniowie klasy 5 i klasy 3  przedstawili inscenizacj pt: ”Ktnia wrek”.

 

Pierwszoklasici  poznali zasady korzystania z biblioteki, zoyli  lubowanie  oraz byli pasowani na czytelnika przez  bibliotekark  zakadk  do ksiki.

 

Nowi czytelnicy otrzymali identyfikatory,  pamitkowe zakadki, informacje dla rodzicw  oraz wypoyczyli pierwsz ksik. Od tej pory  bardzo czsto odwiedzaj bibliotek szkoln.


FERIE ZIMOWE

LUTY 2010

        Ju dziesity rok w naszej szkole organizowane s ferie zimowe dla dzieci, ktre nie wyjedaj z miasta. Jak wida na zdjciach nie ma mowy o nudzie. W tym roku pogoda dopisaa uczestnikom, a zabawy na niegu naprawd bawiy uczestnikw. Moglimy nareszcie zjeda na jabuszkach i  sankach. Planowany konkurs na najadniejszego bawana doszed do skutku. Wycigi na niegu i konkurs rzutw do celu tez przynis wiele radoci naszym dzieciom.

Uczestnicy ferii mieli rwnie do dyspozycji dwie sale komputerowe z internetem, sal gimnastyczn, st do ping ponga, wietlic szkoln z grami, szeroki asortyment bajek dla najmodszych i wiele atrakcji przygotowanych przez opiekunw.

 


DYSKOTEKA WALENTYNKOWA

12 LUTEGO 2010

     Tydzie peny niespodzianek zakoczya dyskoteka walentynkowa, na ktrej Samorzd Uczniowski przygotowa i poprowadzi zabawy i konkursy taneczne. Szkolny „Amor” trafnie strzela z uku dobierajc pary do konkursw tanecznych. Zarwno zwycizcy i uczestnicy konkursw otrzymali sodkie nagrody w postaci czekoladowych serduszek. Bya to druga dyskoteka z trzech organizowanych przez samorzd szkolny, ktr uczniowie okrelili mianem najlepszej.

 

 

 


POCZTA WALENTYNKOWA

LUTY 2010

    

   8 lutego ruszya w naszej szkole   „Poczta Walentynkowa” . Uczniowie mogli wrzuca do skrzynki kartki i listy dla swoich ulubionych kolegw i koleanek. 12 lutego w pitek  przy dwikach muzyki na sali gimnastycznej trafiy one do rk adresatw . Nie bya to jedyna atrakcja zorganizowana przez Samorzd Uczniowski, ktry w tym roku szkolnym zorganizowa rwnie wielk loteri walentynkow. Kady wygrany los sprawi, e nie byo zawiedzionych i niezadowolonych uczniw.

 

 


NIGDY  WICEJ  WOJNY !

Modzie i dzieci naszej szkoy oddaj cz i pami ofiarom Auschwitz

- Z inicjatywy ksidza Leszka Ambroego -

27 STYCZNIA 2010

     W dniu dzisiejszym przypada 65 rocznica wyzwolenia obozu zagady Auschwitz. Z tej racji zostaa przygotowana szkolna gazetka upamitniajca historyczne wydarzenia minionego wieku.
Po dzwonku rozpoczynajcym lekcje, modzie i dzieci naszej szkoy w postawie stojcej minut ciszy uczcili ofiary reimu hitlerowskiego.

     Przypomnijmy, e obz Auschwitz powsta w 1940 roku. Sta si przede wszystkim miejscem narodowej zagady ydw. W ramach kompleksu Auschwitz funkcjonowaa take caa sie podobozw. W obozie Niemcy zgadzili co najmniej 1, 1 miliona ludzi, gwnie ydw, a take Polakw, Romw, jecw radzieckich i przedstawicieli wielu innych narodw.

"Umarych wieczno dotd trwa, dopki pamici im si paci"  
Wisawa Szymborska - nasza noblistka


 


SZKOLNY RADIOWZE

STYCZE 2010

    

   Po przerwie witecznej na uczniw naszej szkoy czekaa mia niespodzianka. Ze  szkolnej rozgoni radiowej popyna muzyka, miy gos prezenterw  poinformowa, e od tej chwili rozpocz dziaalno szkolny radiowze. Uczniowie bd mogli sucha rnych rodzajw muzyki. Samorzd uczniowski wsplnie z przedstawicielami klas ustalili, e w poniedziaki rody i pitki bdzie to muzyka dla najwikszej iloci odbiorcw, we wtorki moemy posucha muzyki techno, rocka, rapu, natomiast w czwartki jedna duga przerwa zarezerwowana jest dla muzyki klasycznej. Tak wic oprcz wiadomoci szkolnych, uczniowie bd mogli poznawa rnego rodzaju gatunki muzyczne.

W zwizku z rozpoczciem dziaalnoci radiowza Samorzd Uczniowski ogosi konkurs na nazw szkolnego radiowza.

 


POMOC DLA ZWIERZT

STYCZE 2010

     Za zorganizowan pomoc dla zwierzt  przebywajcych w schronisku  „Cichy kt” w Tarnowskich Grach uczniowie  i dyrekcja szkoy otrzymali podzikowanie od Stowarzyszenia Przyjaci Bezpaskich Psw.


JASEKA 2009

22 GRUDNIA 2009

 22 grudnia wsplne koldowanie oraz przedstawienie boonarodzeniowe przygotowali: mgr M. Piotrowska, mgr W. Fory, mgr J. Gewald, mgr E. Benc.

     

Samorzd Uczniowski przygotowa yczenia z opatkiem  oraz wasnorcznie wykona ozdoby witeczne dla wszystkich pracownikw szkoy.


KONKURS NA SZOPK BOONARODZENIOW

22 GRUDNIA 2009

     W miesicu grudniu z inicjatywy ks. mgr Leszka Ambroego i Samorzdu Uczniowskiego zosta ogoszony konkurs na „Rodzinn szopk boonarodzeniow”. W konkursie rywalizowao a 57 szopek, ubiegajc si o miano najadniejszej i najbardziej pomysowej. Po dugich i trudnych obradach komisji wyoniono zwycizcw w dwch kategoriach  wiekowych szkoy podstawowej i gimnazjum.

Szkoa Podstawowa

I miejsce-  Micha Sodowy

II miejsce- Karina Borek oraz Bartomiej Jurczyk

III miejsce- Alicja Toborek

 

Gimnazjum

 I miejsce- Daniel Zwoliski

II miejsce- Szymon ak, oraz Micha Jurczyk

III miejsce- Karolina Osys

 

Ponadto wyrnienia otrzymali:

Patrycja Staczyk / SP/

Piotr Polak / SP/

atarzyna Gola /SP/

    

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali sodkie upominki.


AKCJA KARMNIK DLA PTAKW

  GRUDZIE 2009

     W miesicu grudniu uczniowie Koa Biologicznego wsplnie z Samorzdem Uczniowskim wykonali drzewko witeczne z przysmakami dla ptakw, ktre bd dokarmiane przez cay okres zimy.

    


ZACHOWAJ TRZEWY UMYS

11 GRUDNIA 2009

     Uczniowi czynnie uczestnicz w Oglnopolskiej Kampanii "Zachowaj Trzewy Umys". W dniu 15 grudnia 2009 roku przedstawiciele samorzdu szkolnego pod opiek pedagoga wrczyli pracownikom sklepw spoywczo - monopolowych ulotki i broszury o tematyce szkodliwoci alkoholu, szczeglnie w modym wieku.
Uczniowie przekazali rwnie witeczne yczenia dla handlowcw.

 


KONKURS "PRZEDWITECZNA KRZTANINA"

11 GRUDNIA 2009

     11 grudnia w MSP nr 8 odby si Midzyszkolny Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy dla uczniw szk podstawowych "Przedwiteczna krztanina". Bya to ju II edycja tego konkursu. Nasz szko reprezentowa zesp w skadzie: Adrianna Figiel, Wojciech Makiea, Rafa Panasiuk. Uczniowie zajli III miejsce. Gratulujemy.

 


MIKOAJ

4 GRUDNIA 2009

     4 grudnia Mikoaj zawita do naszej szkoy. Najwicej wrae mieli uczniowie klas modszych SP. Uczniowie klas starszych rwnie obdarowywali si tego dnia prezentami.

 


Zachowaj Trzewy Umys

2 GRUDNIA 2009

     Modzie naszej szkoy bierze aktywny udzia w realizowaniu szeroko pojtych dziaa profilaktycznych. 2 XII 2009 r. uczniowie brali udzia w konkursie szkolnych kabaretw o tematyce zdrowego stylu ycia. Spord uczestnikw zawierciaskich szk podstawowych i gimnazjw zostali wyrnieni jako laureaci - I miejsce.

W scence "Impreza" brali udzia uczniowie klasy II b: Damian Latko, Kamil Domagaa, Jakub Leks.


ANDRZEJKI

27 LISTOPADA 2009

     Tradycja obchodw andrzejek w naszej szkole jest bardzo duga. 27 listopada bawili si uczniowie klas 4-6 SP i 1-3 gimnazjum. W czasie trwania dyskoteki mona byo uda si do "Gabinetu Wrb", gdzie kady mg sprawdzi co czeka go w przyszoci. Atrakcj dla uczniw okazay si ciasteczka z wrbami.
 

 


20. rocznica Konwencji Praw Dziecka

20 LISTOPADA 2009

     20 listopada tego roku przypada dwudziesta rocznica przyjcia Konwencji o Prawach Dziecka przez Zgromadzenie Oglne Narodw Zjednoczonych. Ju od 2 dziesicioleci dzieci na caym wiecie mog si powoywa na dokument, w ktrym dostrzeono ich podmiotowo, w ktrym zapisano ich niezbdne prawo do godnoci.

Z tej okazji pedagog szkolny p. Agata Woniak wraz z grup gimnazjalistw przygotowaa uroczysty wystp, dziki ktremu przypomnielimy sobie nasze prawa, ale te obowizki. Ponadto uczniowie wszystkich klas przygotowali wiele plakatw zwizanych z t tematyk.


WITO NIEPODLEGOCI

10 LISTOPADA 2009

     W przeddzie wita Niepodlegoci uczniowie klasy I "b" gimnazjum wraz z p. Justyn Zadck przygotowali uroczyst akademi.  Opraw muzyczn przygotowa p. Wiesaw Fory. 

 

KONKURS "PRZEDWITECZNA KRZTANINA"

11 GRUDNIA 2009

     11 grudnia w MSP nr 8 odby si Midzyszkolny Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy dla uczniw szk podstawowych "Przedwiteczna krztanina". Bya to ju II edycja tego konkursu. Nasz szko reprezentowa zesp w skadzie: Adrianna Figiel, Wojciech Makiea, Rafa Panasiuk. Uczniowie zajli III miejsce. Gratulujemy.

 


PASOWANIE NA UCZNIA

16 PADZIERNIKA 2009

     16 padziernika odbya si w naszej szkole wana uroczysto. Nasi pierwszoklasici zostali uroczycie pasowani na uczniw. Razem ze swoimi wychowawcami – p. Sabin Jarzysk i p. Beat Kowalczyk - przygotowali si do tego wita wspaniale. Byy pikne dekoracje, eleganckie stroje, uroczyste i powane miny.    Wszyscy zaproszeni gocie - prezydent miasta Zawiercie p. Mirosaw Mazur, dyrektor Szkoy p. Andrzej Wilk, rodzice - mogli si przekona, e nasi najmodsi ju wiele si nauczyli: znaj przepisy ruchu drogowego, wiedz, jak naley zachowywa si w szkole, znaj symbole narodowe, umiej zapiewa wiele piosenek a take wietnie rozwizuj zagadki.

Po zoeniu lubowania Pan Dyrektor kadego pierwszoklasist dotkn „czarodziejskim” pirem, przyjmujc go tym samym do braci uczniowskiej.  Oprcz ogromnej iloci wrae na naszych Uczniw czekay te upominki, a na koniec wszyscy dumnie pozowali do zdj.

 

 


Dzie Nauczyciela

13 PADZIERNIKA 2009

     13 padziernika uczniowie klasy 2 wraz z wychowawczyni p. Ew Much przygotowali uroczyste wystpienie dla klas modszych szkoy podstawowej z okazji Dnia Nauczyciela.
Klasa II "a" gimnazjum z p. Magdalen Dymek przygotowaa akademi dla klas starszych szkoy podstawowej oraz gimnazjum. Tradycyjnie o opraw muzyczn zatroszczy si p. Wiesaw Fory. Uroczysto uwietni take wystp grupy tanecznej przygotowanej przez p. Joann Gewald. Samorzd Szkolny zrobi niespodziank dla wszystkich nauczycieli w postaci sodkiego poczstunku.

 

 


Sprztanie wiata

3 PADZIERNIKA 2009

     3 padziernika 2009 uczniowie naszej szkoy w ramach akcji "Sprztanie wiata" uporzdkowali tereny Kromoowa. Jak mona zobaczy na zdjciach zrobionych podczas akcji, byo troch do sprztania.

 


Dzie Chopaka

30 WRZENIA 2009  

   Wszystkim wiadomo, e najwicej witaminy maj polskie dziewczyny, a skoro darzymy sympati naszych kolegw, postanowiymy z okazji Dnia Chopaka zatroszczy si o zdrowie i zamiast sodyczami obdarowaymy ich jabkami.

30 wrzenia przedstawicielki eskiej czci Samorzdu Szkolnego rozday maym i duym Chopcom pikne, jesienne owoce. Panowie, aby pokaza, e naprawd "trzymaj form", zjedli je bez marudzenia.

Na pamitk mogli zostawi sobie yczenia, ktrymi ozdobione byy jabka.


Wybory do rady Maego Samorzdu

24 WRZENIA 2009

    WYNIKI WYBORW:

przewodniczcy – Natalia Baczewska – klasa 3

zastpca przewodniczcego – Maja Gewald – klasa 3

cznicy –

Anna Hermanowska – klasa 3

Patrycja Staczyk – klasa 2

Marta Kiszel – klasa 1

Weronika Walga – klasa 1

czonkowie rady –

Victoria Wolak – klasa 3

 Patrycja Orman – klasa 3

Julia Falkowska – klasa 1


Praonki z Profilaktyk

20 WRZENIA 2009

     20.09.2009 roku 22 uczniw gimnazjum i 18 ze szkoy podstawowej wraz z opiekunami uczestniczyo w "praonkach profilaktycznych".
Impreza ta jest organizowana cyklicznie co roku przez Penomocnika d/s Rozwizywania Problemw Alkoholowych, MOPS w Zawierciu, pod patronatem Prezydenta m. Zawiercia.
Uczniowie naszego gimnazjum zajli dwa I miejsca w rzucie do celu i "dwa ognie". Wszyscy uczestnicy imprezy bawili si bardzo dobrze w sportowej rywalizacji.
Po wrczeniu nagrd zwycizcom wszyscy uczestnicy rozkoszowali si smakiem i zapachem praonek przygotowanych przez rodzicw - dzikujemy byy pyszne.

 

 


Sprztanie wiata

18 WRZENIA 2009

     W dniu 18.09.2009r w ramach akcji „Sprztanie wiata” klasa 3 SP udaa si na  wycieczk na Wysypisko mieci w Zawierciu.

Dziki wycieczce dzieci poznay waciwe nawyki dotyczce segregacji i sposoby odzysku niektrych odpadw, poznay znaczenie sowa recykling, zwiedziy sortowni, poznay sposb produkcji torfu oraz zobaczyy odpady, ktre s skadowane i w jaki sposb.

 

 


Samorzd Szkolny

18 WRZENIA 2009

   Skad Samorzdu uczniowskiego w roku szkolnym 2009/2010:

Gimnazjum

Przewodniczca - Karolina Osys

Zastpca - Klaudia Kotlarz

Sekretarz - Karolina Daniszewska

Skarbnik - Micha Jurczyk

Szkoa Podstawowa

Przewodniczcy - Szymon Kiszel

Zastpca - Monika Nem

 

 


"TASTE FOR TRAVEL"

5-15 WRZENIA 2009

   W dniach od 5 do 15 wrzenia, 22-osobowa grupa z Hiszpanii, pod opiek 3 nauczycieli przebywaa w Zawierciu. Uczniowie byli zakwaterowani u polskich rodzin. Bya to rewizyta zwizana z wymian w ramach projektu Comenius pt.: ,,Taste for travel”.
Projekt ma na celu doskonalenie znajomoci jzyka angielskiego oraz motywowanie modych ludzi do jego nauki. Zakada rwnie wykorzystanie nowoczesnych technologii komputerowych, jako rda komunikacji, zarwno jako narzdzia do wyszukiwania materiaw wykorzystywanych w projekcie i do przygotowania jego produktw kocowych. Uczniowie poznaj tradycje i obyczaje oraz histori i kultur kraju partnerskiego. Ucz si poszanowania odmiennych tradycji, kultur i religii. Program pobytu zosta opracowany w taki sposb, by gocie z Hiszpanii mieli moliwo zwiedzenia wielu atrakcyjnych miejsc w naszej najbliszej okolicy. Zobaczyli zamki na Jurze: w Mirowie, Podzamczu, na Grze Birw, ,,Okienniku”, zwiedzili Czstochow i klasztor Jasnogrski, Owicim, Krakw, Wieliczk, Zakopane, zabytkow kopalni srebra i Sztolni w Tarnowskich Grach. Uczniowie hiszpascy uczestniczyli take w zajciach, wsplnie z zawierciask modzie. Odbyy si warsztaty plastyczne, taneczne i muzyczne, ktre miay na celu poznanie i propagowanie polskiej kultury.
Zorganizowano „Wieczr Polski”, gdzie zaserwowano tradycyjne polskie potrawy. Du atrakcj by pobyt w Adrenalinapark oraz praonki. Uczniowie wraz z opiekunami na zakoczenie wizyty uczestniczyli w spotkaniu z Prezydentem Miasta Mirosawem Mazurem, ywo komentujc swoje wraenia z pobytu w Polsce.
Realizacja wymiany oraz praca nad projektem suy poprawie znajomoci jzyka angielskiego wrd uczniw i ich umiejtnoci komunikacyjnych. Projekt pozwoli na nawizanie nowych przyjani oraz promocji szkoy i regionu na arenie midzynarodowej.


 

 

Rozpoczcie Roku Szkolnego 2009/2010

1 WRZENIA 2009

   W Zespole Szk Gimnazjum i Szkole Podstawowej nr 13 w Zawierciu 1 wrzenia odbya si uroczysta inauguracja Roku Szkolnego 2009/2010. Akademi przygotowali nauczyciele: p. J. Zadcka, p. A. Bubel i p. W. Fory wraz z klasami V i II "b" gimnazjum oraz chrem szkolnym. Po wystpie uczniw dyrektor szkoy przedstawi nowych nauczycieli oraz przypomnia zasady BHP.